Έρευνες-Μελέτες

Η Εθνικότης των Αρχαίων Ηπειρωτών

Κ. J. Beloch,Griechische Geschichte, zweite neugestaltete Auflage,Berlin – Leipzig 1926 – 1927ΜΕ­ΤΑ­ΦΡΑ­ΣΙΣ: Ν. ΠΑ­ΠΑ­ΔΟ­ΠΟΥ­ΛΟΥ Προ­ει­σα­γω­γι­κὸν Ση­μεί­ω­μα Τὸ ρα­δι­ό­φω­νον τῶν βο­ρεί­ων γει­τό­νων συ­χνὰ κά­μνει λό­γον πε­ρὶ αὐ­το­νό­μου Μα­κε­δο­νί­ας καὶ πε­ρὶ τῶν ἐ­θνι­κῶν δι­εκ­δι­κή­σε­ων τῶν Ἀλ­βα­νῶν εἰς τὴν Ἤ­πει­ρον. Οἱ συν­τά­κται τῶν ἐκ­πομ­πῶν τού­των ἰ­σχυ­ρί­ζον­ται, ὅ­τι ἡ Ἤ­πει­ρος καὶ ἡ Μα­κε­δο­νία δὲν ἦ­σαν ἀρ­χῆ­θεν ἑλ­λη­νι­καὶ χῶ­ραι καὶ …

Η Εθνικότης των Αρχαίων Ηπειρωτών Read More »

Μια εξαφανισθείσα πόλις – Η Μοσχόπολις της Β. Ηπείρου

Α’ Πρὸς βορ­ρᾶν τῆς Μο­σχο­πό­λεως κα­τηυ­λί­ζοντο, ὅ­ταν με­τέ­βην ἐ­κεῖ, συν­τά­γματά τινα τοῦ Γαλ­λι­κοῦ στρα­τοῦ. Πα­ρέ­κει ἦ­σαν τὰ ἐ­ρεί­πια τῆς Μο­σχο­πό­λεως, δι­ότι σή­με­ρον οὐ­δὲν ὑ­φί­στα­ται ἐκ τῆς πλου­σίας καὶ εὐ­δαί­μο­νος ἄλ­λοτε πό­λεως. Ὁ Σαλῆ – Μπούτ­κας, Ἀλ­βα­νὸς ἀρ­χι­λη­στής, ἡ­γού­με­νος συμ­μο­ριῶν Γκέ­κη­δων ἐ­πυρ­πό­λησε ταύ­την, ἐ­φό­νευσε πλεί­στους ἐκ τῶν κα­τοί­κων της, καὶ ἀ­πῆλ­θεν. Οἱ ἐ­πι­ζή­σαν­τες Μο­σχο­πο­λῖ­ται κα­τέ­φυ­γαν εἰς …

Μια εξαφανισθείσα πόλις – Η Μοσχόπολις της Β. Ηπείρου Read More »

Η Ελληνική Πατερική Σκέψη Ως Οδηγός για τον Ιδανικό Άρχοντα

του Παύλου Αθ. ΠαλούκαEπίτ. Σχολικού Συμβούλου Δ.Ε. Η ύπαρξη και λειτουργία μιας κοινωνικής ομάδας προϋποθέτει και συναρτάται με το φαινόμενο της ηγεσίας. Tres faciunt collegium, δηλαδή τρεις (τρία πρόσωπα) ποιοῦσι (συνιστῶσι) σωματείον, κατά το Ρωμαϊκό Δίκαιο1. «Ως εκ τούτου είναι φαινόμενο παγκόσμιο και καθολικό… Οι μελετητές των κοινωνικών φαινομένων έδωσαν πρωταρχική σημασία στον λειτουργικό ρόλο …

Η Ελληνική Πατερική Σκέψη Ως Οδηγός για τον Ιδανικό Άρχοντα Read More »

Το Ιδίωμα της Χιμαρας: Όψεις στην Κοινωνία και τη Λογοτεχνία

Αμαλία Ρόντου,Γεώργιος Τσερπές,Χρήστος Αρμάντο Γκέζος Περίληψη Το χιμαριώτικο ιδίωμα, που τόσο λίγο έχει μελετηθεί ως τώρα, κατατάσσεται στα νότια νεοελληνικά ιδιώματα, παρά τη γεωγραφική τοποθεσία της προς εξέταση περιοχής. Και αυτό καταγράφεται σε μεγαλύτερη ένταση συγκριτικά με άλλα βορειοηπειρωτικά ιδιώματα, που ενίοτε συναπαρτίζονται από νότια ή ημι-βόρεια χαρακτηριστικά, ενώ η απομόνωση της Χιμάρας ανάμεσα σε …

Το Ιδίωμα της Χιμαρας: Όψεις στην Κοινωνία και τη Λογοτεχνία Read More »

Τα Ηπειρωτικά Ημερολόγια & Λευκώματα

ΤΑ «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ & ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ» Πρόσφατα, οι εκδόσεις Ελίκρανον, εγκαινίασαν τη νέα σειρά,  «Ηπειρωτικά Ημερολόγια & Λευκώματα», με την έκδοση του «Εικονογραφημένου Ηπειρωτικού Ημερολογίου» του 1911, του Μιλτιάδου Αθ. Οικονομίδου, έχοντας ως στόχο την αναδημοσίευση των παλιών Ηπειρωτικών Ημερολογίων και Λευκωμάτων, που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο εκδοτικό γίγνεσθαι στα τέλη του 19ου, αρχές του …

Τα Ηπειρωτικά Ημερολόγια & Λευκώματα Read More »

Scroll to Top